Regulamin przedszkola OmkiSiomki

 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • Przedszkole realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy   z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 • Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, zajęć korygująco-wspierających.
 • Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi Dyrektora placówki podawanymi do publicznej wiadomości
 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00.
 • Przedszkole będzie zamknięte we wszystkie dni świąteczne oraz 2 maja i 24 grudnia.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie Internetowej przedszkola.
 • Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie.
 • Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, w razie potrzeby przedszkole ma prawo zawiadomić policję lub odpowiednie organy o pojawieniu się osoby nietrzeźwej.
 • Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić w aplikacji do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
 • Opłata za wyżywienie w dniu nieobecności będzie odliczana tylko pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia w aplikacji, poza nagłymi przypadkami.
 • Nieodebranie dziecka do godziny 18.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, skutkuje naliczenie opłaty dodatkowej 50 zł za każde pół godziny.
 • Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , a także pasożytów rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola. 
 • Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do10 każdego miesiąca.
 • Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora, nauczyciela przed rozpoczęciem następnego miesiąca ,którego ma dotyczyć zmiana